Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden worden op verzoek onmiddellijk verstrekt.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rema Holland B.V.
Galjoenweg 47
6222 NS Maastricht

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

1. Op alle offertes aanbiedingen en overeenkomsten die Rema Holland B.V., hierna te noemen “Rema” sluit met derden, hierna te noemen "koper", zijn uitsluitend de navolgende voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Overeenkomsten, zoals in lid 1 dit artikel bedoeld, omvatten verkoop, koop, commissie- en aanverwante overeenkomsten.
3. Bedingen, die van deze voorwaarden afwijken zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. De Nederlandse tekst is bindend.

ARTIKEL 2 AANBOD EN PRIJZEN

1. Al onze verkoopovereenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen in de plaats van vestiging van Rema, zowel voor wat betreft uitvoering als betaling. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W., accijnzen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2. Rema kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Ieder aanbod is geheel vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. De overeenkomst geldt als geheel gesloten, tenzij Rema onverwijld na aanvaarding laat weten dat zij het aanbod herroept. De bij de aanbieding genoemde prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk omschreven, doch kunnen Rema op geen enkele wijze binden. Eerst nadat een daarop gebaseerde aanvraag door Rema is bevestigd is Rema gebonden.
4. Rema is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, zonder dat de koper gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in de stijging van de prijs door valutaschommelingen, grondstoffen, lonen enzovoort of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
5. Indien de prijsstijging, anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst, meer bedraagt dan 10 % en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de koper die een beroep toekomt op Titel 5 Afdeling 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Rema:
- alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Rema rustende verplichting ingevolge de wet;
- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden.

ARTIKEL 3 PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING

1. Levering vindt plaats vanaf de vestigings- of laadplaats van Rema.
2. Indien is overeengekomen, dat het vervoer door of vanwege Rema zal geschieden, vindt afname plaats op het moment van aflevering op de overeengekomen plaats. De zaken worden alsdan getransporteerd voor rekening en risico van de koper.
3. Wanneer de zaken door Rema ten behoeve van de koper worden opgeslagen bij Rema of bij derden, vindt de aflevering plaats op het moment dat de zaken zijn opgeslagen en vanaf dat moment gaat het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering over op de koper.
4. Vertraging in de aflevering, voorzover binnen redelijke grenzen blijvend, geeft koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst.
5. De termijn voor levering wordt slechts bij benadering door Rema opgegeven en Rema is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding van deze termijn.

ARTIKEL 4 RISICO

1. De koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Rema gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op de koper op het moment waarop de zaken aan de koper ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL 5 ANNULERING

1. Indien de koper de met Rema gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is de koper gehouden om aan Rema de werkelijk gemaakte kosten ter voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst almede andere kosten voortvloeiend uit de annulering te vergoeden, zulks onverminderd het recht op volledige schadevergoeding ondermeer wegens winstderving, welke winstderving gesteld wordt op 15 % van de totale verkoopsom.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde kosten bedragen ten minste 20% van de overeengekomen prijs en de kosten dienen binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan.

ARTIKEL 6 GELEVERDE HOEVEELHEID

1. De geleverde hoeveelheid wordt voor wat betreft aantal en gewicht, alsmede publiek- en/of privaatrechtelijk voorgeschreven eisen geacht te voldoen aan hetgeen is overeengekomen respectievelijk voorgeschreven, behoudens door de koper te leveren tegenbewijs.

ARTIKEL 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De door Rema geleverde zaken blijven eigendom van Rema tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen van Rema op koper uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), met inbegrip van rente en kosten.
2. De door Rema geleverde zaken, die krachtens lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel gebruikt worden. De koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Rema gerechtigd de - in het kader van de tussen Rema en koper vigerende overeenkomst - geleverde zaken, waarop het in lid 1 van dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden, terug te vorderen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
4. De koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Rema veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper verplicht om Rema daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de koper zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Rema ter inzage te geven. Alle aanspraken van de koper op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van de verzekeringen zullen, zodra Rema dit verzoekt, door de koper aan Rema worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Rema op de koper.
5. Rema is te allen tijde gerechtigd van de koper zekerheid te verlangen en mitsdien gerechtigd de levering op te schorten totdat de zekerheid is gesteld. In dat laatste geval heeft hetgeen in artikel 4 van deze voorwaarden is gesteld te gelden.

ARTIKEL 8 OVERMACHT

1. Rema is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien Rema daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens wet, een rechtshandeling of ingevolge in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Rema komt.
2. Rema is gerechtigd gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de tussen Rema en koper vigerende overeenkomst op te schorten.
3. Indien Rema bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Rema gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 9 VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

1. Bij levering door Rema, zoals bedoeld in art. 3 lid 2 van deze voorwaarden, dient de koper de afgeleverde zaken te controleren in het bijzijn van de chauffeur. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
a. of de juiste zaken zijn geleverd;
b. of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen, die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of voor handelsdoeleinden;
c. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene.
2. Indien de levering geschiedt in de vestigings- of laadplaats van Rema, zoals bedoeld in artikel 3 van deze voorwaarden, dient de koper de zaken direct bij aankomst te controleren conform lid 1 van dit artikel.
3. Indien de zaken bij een derde worden afgeleverd, die deze houdt voor de koper, is de koper verplicht de in lid 1 van dit artikel bedoelde inspectie terstond uit te voeren of te doen uitvoeren.
4. Gebreken dienen binnen vierentwintig uur na levering schriftelijk aan Rema kenbaar te worden gemaakt. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Rema in staat is daar op te reageren. Rema dient in de gelegenheid te worden gesteld door de koper het gebrek te (doen) onderzoeken.
5. Indien de klacht door Rema gegrond wordt bevonden, is Rema uitsluitend verplicht tot kosteloos herstel cq. vervanging van de ondeugdelijke( delen van) zaken , zonder dat de koper daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Alle vervangen zaken worden eigendom van Rema.
6. Indien koper melding maakt van een gebrek op de in lid 4 van dit artikel omschreven wijze, wordt zijn betalingsverplichting jegens Rema niet opgeschort. De koper blijft tevens gehouden tot afname en betaling en betaling van de overige bestelde zaken.
7. Indien een gebrek wordt gemeld aan Rema, na het verstrijken van de termijn zoals omschreven in lid 4 van dit artikel, dan komt de koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID

1. De door Rema geleverde producten voldoen aan alle voorschriften, normen en eisen die worden gesteld in de toepasselijke Europese en nationale geldende wet- en regelgeving, met name de CE-Richtlijnen en het Warenwetbesluit machines.
2. Rema en de koper verplichten zich ertoe maatregelen te nemen en voorzieningen te treffen opdat de door Rema aan koper geleverde producten voldoen aan alle eisen gesteld in de toepasselijke wet - en regelgeving, zoals omschreven lid 1 van dit artikel.
3. De koper dient te voldoen aan de in lid 1 van dit artikel genoemde eisen bij gebruik van de door Rema geleverde producten.
4. Indien koper dan wel een derde/derden schade lijdt/lijden als gevolg van gebruik van de door Rema geleverde producten, ondanks inachtname van de voorschriften, normen en eisen, zoals nader omschreven in lid 1 van dit artikel, dan is de oorzaak van die schade aan te merken als een overmachtsituatie en is Rema nimmer aansprakelijk. Indien de oorzaak niet als overmacht kan worden gekwalificeerd, dan is Rema verzekerd voor die schade middels een deugdelijk dekking biedende aansprakelijkheidsverzekering.
5. Rema is verzekerd voor schade als gevolg van het gebruik van de door Rema geleverde producten aan koper danwel derde(n) tot een bedrag van € 5.000.000,- per gebeurtenis. Rema is enkel aansprakelijk voor de schade ontstaan door gebeurtenissen die worden gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering en iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

ARTIKEL 11 BETALING

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling contant bij levering te geschieden. Indien Rema uitdrukkelijk en schriftelijk met koper een ander dan contante betaling is overeengekomen, dan dient betaling te geschieden binnen de door Rema gestelde termijn doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum middels storting of overmaking op een op de factuur vermelde bankrekening.
2. Iedere betaling van de koper strekt primair ter voldoening van de door koper verschuldigde rente, alsmede van de door Rema gemaakte incassokosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, ook als de koper vermeld dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
3. Compensatie met enige andere vordering die de koper heeft of meent te hebben, is niet toegestaan, tenzij Rema een creditnota aan koper heeft verzonden of bij rechterlijk vonnis is veroordeeld tot betaling van een geldsom aan koper.
4. Indien koper zowel debiteur als crediteur is van Rema, dan is Rema gerechtigd tot verrekening van haar schuld.
5. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de koper van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum van de desbetreffende factuur van rechtswege een rente verschuldigd van 1% per maand per (gedeelte van een) maand over het openstaande bedrag, ook in geval uitstel van betaling wordt overeengekomen.
6. Alle te maken gerechtelijke - en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van het verschuldigd bedrag, met een minimum van € 150,-.

ARTIKEL 12 ONTBINDING

1. Indien de koper niet (tijdig) aan zijn verplichtingen als hiervoor omschreven voldoet, heeft Rema het recht elke verdere levering op te schorten. Koper zal alsdan ingebreke zijn. In dit geval is Rema bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden en is koper aansprakelijk voor alle door Rema geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, geleden verlies, productschade, kosten en renten, transportkosten, commissie, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede alle verdere direct of indirect met de koop verband houdende kosten.
2. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surcéance van betaling of faillissement, van schuldsanering, overlijden danwel ondercuratele stelling of een andere omstandigheid waadoor de koper niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Rema vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht van Rema op vergoeding schade.

ARTIKEL 13 GARANTIE

1. Garanties zullen slechts gelden, indien en voorzover deze door Rema schriftelijk zijn afgegeven. Voorzover een garantie is afgegeven heeft het volgende te gelden.
2. Rema garandeert dat alle door Rema geleverde nieuwe zaken, hun aard in aanmerking genomen, voldoen aan normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid, en dat de montage- en installatiewerkzaamheden worden uitgevoerd naar de eisen van deugdelijk vakwerk en in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften. Ten aanzien van zaken welke niet door of vanwege Rema zijn vervaardigd, wordt de omvang van de garantie bepaald door de garantie van de betreffende leverancier(s).
3. Herstel buiten het kader van deze garantie zal door Rema in rekening worden gebracht.
4. Al de garantieverplichtingen van Rema vervallen indien de zaken niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht dan wel nummers of plombes zijn verminkt of verwijderd.
5. Indien blijkt dat de koper ten onrechte aanspraak heeft gemaakt op garantie, zijn alle onderzoeks- en bijkomende kosten voor zijn/haar rekening.
6. Volledige garantiebepalingen vinden uitsluitend toepassing binnen Nederland. Garantiebepalingen met betrekking tot vervanging en/of herstel van apparatuur of onderdelen buiten Nederland vinden toepassing voor de kosten van vervanging en/of herstel tot ten hoogste het bedrag, dat deze bij uitvoering in Nederland zou hebben belopen.
7. In afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald gelden voor 'occasion' zaken de navolgende bepalingen:
a. occasion zaken zijn zaken die als demonstratie- of showroommodel hebben gediend dan wel (anderszins) zijn gebruikt.
b. ten aanzien van occasionzaken wordt uitsluitend een redelijke werking gegarandeerd op het moment van aflevering en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

ARTIKEL 14 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHT

1. Rema behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van intellectuele wet – en regelgeving. Rema heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de koper ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 15 TOEPASSELIJK RECHT

1. Op alle overeenkomsten, zowel koop- als andere overeenkomsten, met Rema gesloten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weense Koopverdrag uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

ARTIKEL 16 BEVOEGDHEID

1. De rechter in de vestigingsplaats van Rema is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Rema heeft het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

ARTIKEL 17 VINDPLAATS

1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14625774.
2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.