Disclaimer

SITE DISCLAIMER: Het onderstaande is van toepassing op de website en alle onderdelen daarvan. Door de website althans de webpagina te raadplegen cq. te gebruiken, stemt u in met de inhoud van deze disclaimer.
De website en alle onderdelen daarvan, met uitsluiting van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Rema Holland B.V., hierna: “Rema” Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rema.
Rema spant zich ervoor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks de zorg en aandacht die Rema hieraan besteedt, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is cq. kan zijn. Rema is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van mogelijke onvolledigheden en/of onjuistheden in de inhoud van de website.
Rema is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of omvang dan ook, voortvloeiende uit het gebruik (van de informatie op) deze website of voortvloeiende uit de onmogelijkheid de betreffende webpagina te kunnen raadplegen. Rema is voorts niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik cq. het raadplegen van links of verwijzingen vanuit de website van Rema, die leiden naar andere websites, die geen eigendom zijn van Rema.
Rema wordt door u gevrijwaard van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen die door derden zijn of worden ingesteld, tengevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina. Rema behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website, met inbegrip van de prijzen, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving te wijzigen.
Alle op deze website voorkomende informatie en producten worden aangeboden door Rema in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden, waarbij heeft te gelden dat hetgeen wordt aangeboden, geldt zolang de voorraad strekt.
Eventuele persoonlijke informatie die u middels het contactformulier op de website heeft verstuurd, wordt uitsluitend voor het beoogde doel van het betreffende contactformulier gebruikt en enkel en alleen door Rema.
Op deze website en/of de informatie daarop rusten auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten. Alle rechten worden te dezer zake voorbehouden. Elk ongeautoriseerd gebruik van materialen op deze website kan in strijd zijn met voornoemde intellectuele eigendomsrechten. Op alle geschillen betrekking hebbende op het gebruik van de website van Rema is steeds Nederlands recht van toepassing en is de Rechtbank te Maastricht bevoegd kennis te nemen van die geschillen. Voor nadere informatie kunt u steeds contact opnemen met Rema.
Rema behoudt zich alle rechten voor.